Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘centrum medyczne rzeszów’

Obrzęk naczynioruchowy wywołany przez bloker angiotensyny II losartan

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Losartan (Cozaar, Merck) jest nowym, skutecznym doustnie blokerem receptora angiotensyny II. Obecnie dostępne inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) blokują degradację bradykininy, która jest również metabolizowana przez ACE. Uważa się, że kumulacja silnych kinaz wazodylatacyjnych jest przyczyną kaszlu i obrzęku naczynioruchowego indukowanego przez inhibitory ACE. Ponieważ losartan nie wykazuje aktywności ACE, nie oczekuje się zwiększenia stężenia bradykininy.1 Dlatego zalecono lek jako potencjalnie wolny od tych działań niepożądanych. Obrzęk naczynioruchowy wystąpił u pacjenta spośród 4058 leczonych.1 Zgłaszamy inny przypadek obrzęku naczynioruchowego po podaniu losartanu. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘centrum medyczne rzeszów’

Obrzęk naczynioruchowy wywołany przez bloker angiotensyny II losartan

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Osiemnaście z 45 pacjentów, którzy mieli nawroty z postępującą chorobą, następnie leczono za pomocą wysokich dawek schematu chemioterapii i przeszczepu szpiku kostnego, zgodnie z protokołem. Szesnastu z tych 18 pacjentów poddano chemioterapii indukcyjnej zgodnie z konwencjonalnym protokołem ratunkowym (MIME [mitoguazon, ifosfamid, metotreksat i etopozyd] w 7, a inne leczenie w 9). Schemat kondycjonowania obejmował BEAC u ośmiu pacjentów, cyklofosfamid i napromienianie całego ciała u pięciu pacjentów, a inne leczenie u pięciu (dane nieukazane). Czternastu z 18 zmarło, a 2 przeżyło z nawrotami; tylko 2 były żywe i wolne od choroby 333 i 1911 dni po autologicznym transplantacji szpiku kostnego. Dyskusja
Badanie to wykazuje znacznie wyższą przeżywalność po chemioterapii wysokimi dawkami i autologicznym przeszczepem szpiku kostnego niż po konwencjonalnej chemioterapii u dorosłych z nawrotami chłoniaka nieziarniczego o znacznym nasileniu chemioterapii, o pośrednim lub wysokim stopniu złośliwości. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘centrum medyczne rzeszów’

Obrzęk naczynioruchowy wywołany przez bloker angiotensyny II losartan

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Stężenie dehydrogenazy mleczanowej było podwyższone u 36 z 105 losowo wybranych pacjentów (34 procent), dla których dane były dostępne w momencie rejestracji (Tabela 1). W czasie randomizacji stężenie dehydrogenazy mleczanowej nadal pozostawało nienormalne u 20 pacjentów w grupie transplantacyjnej i 21 w grupie leczonej konwencjonalnie. Spośród 109 pacjentów 45 miało pełne odpowiedzi (41 procent), a 64 miało częściowe odpowiedzi (59 procent) w czasie randomizacji. Czas nawrotu (w trakcie lub po terapii), typ histologiczny chłoniaka i liczba powtórnych nawrotów (dziewięć w grupie leczenia konwencjonalnego i pięć w grupie transplantacyjnej, P = 0,24) były podobne w obu grupach (Tabela 1) . Miejsce nawrotu, odsetek pacjentów z podwyższonym stężeniem dehydrogenazy mleczanowej w momencie nawrotu (36 procent w grupie transplantacyjnej i 33 procent w grupie leczonej konwencjonalnie) oraz wielkość guza w momencie nawrotu również podobne w dwóch grupach. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘centrum medyczne rzeszów’

Obrzęk naczynioruchowy wywołany przez bloker angiotensyny II losartan

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Shettles i Rorvik zalecają parom, które chcą mieć chłopca, czas na współżycie z owulacją, z 85 procentowym sukcesem w wyborze chłopców i 80 procent w selekcji dziewcząt.25 Natomiast Zarutskie et al. w przeglądzie opublikowanej literatury stwierdzili, że jeśli istnieje jakaś tendencja, to więcej kobiet niż mężczyzn należy począć, gdy stosunek jest bliski owulacji33. Poprzednio informowaliśmy o możliwym związku między płcią dziecka a długością faza pęcherzykowa.34 Jednak nie znaleźliśmy związku między płcią dziecka a czasem stosunku w stosunku do jajeczkowania. Wnioskujemy, że celowy czas stosunku w dniu owulacji nie ma praktycznej wartości w doborze płci. Podsumowując, opisaliśmy płodne dni cyklu menstruacyjnego dla grupy zdrowych kobiet. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries