Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘implanty ortodontyczne’

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Osiemnaście z 45 pacjentów, którzy mieli nawroty z postępującą chorobą, następnie leczono za pomocą wysokich dawek schematu chemioterapii i przeszczepu szpiku kostnego, zgodnie z protokołem. Szesnastu z tych 18 pacjentów poddano chemioterapii indukcyjnej zgodnie z konwencjonalnym protokołem ratunkowym (MIME [mitoguazon, ifosfamid, metotreksat i etopozyd] w 7, a inne leczenie w 9). Schemat kondycjonowania obejmował BEAC u ośmiu pacjentów, cyklofosfamid i napromienianie całego ciała u pięciu pacjentów, a inne leczenie u pięciu (dane nieukazane). Czternastu z 18 zmarło, a 2 przeżyło z nawrotami; tylko 2 były żywe i wolne od choroby 333 i 1911 dni po autologicznym transplantacji szpiku kostnego. Dyskusja
Badanie to wykazuje znacznie wyższą przeżywalność po chemioterapii wysokimi dawkami i autologicznym przeszczepem szpiku kostnego niż po konwencjonalnej chemioterapii u dorosłych z nawrotami chłoniaka nieziarniczego o znacznym nasileniu chemioterapii, o pośrednim lub wysokim stopniu złośliwości. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘implanty ortodontyczne’

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Jedynie 12 z 54 pacjentów otrzymało radioterapię zajętego pola po czterech dodatkowych kursach DHAP (głównie dlatego, że 26 pacjentów miało nawroty podczas czterech kursów DHAP i przed otrzymaniem radioterapii). W tej grupie zachorowalność była niższa niż w grupie transplantacyjnej, z jednym przypadkiem wstrząsu septycznego i sześcioma epizodami zakażenia bakteryjnego (posocznica w trzech), dwoma z infekcjami wirusowymi, jedną z infekcji grzybiczych, trzema zapaleniem płuc i jedną z toksyczności wątrobowej. Czterech pacjentów miało zapalenie błony śluzowej, trzy miały biegunkę (stopień 3 u jednego pacjenta), a dwa miały toksyczne działanie na serce (stopień w obu przypadkach). Jedynie toksyczność nerkowa (14 przypadków, z których była w stopniu 3.) była częstsza niż w grupie transplantacyjnej. Rysunek 1. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘implanty ortodontyczne’

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Dawka promieniowania wynosiła 35 Gy w 20 frakcjach po 1,75 Gy na frakcję. Po randomizacji każdy pacjent był oceniany w grupie, do której został przydzielony, nawet jeśli leczenie było niepełne. Celem było porównanie grup, a nie metod leczenia. W obu grupach dopuszczono dodatkowe leczenie w przypadku niepowodzenia przydzielonego leczenia. Takie dodatkowe leczenie obejmowało wysokodawkową chemioterapię i autologiczny przeszczep szpiku kostnego u pacjentów w grupie leczonej konwencjonalnie. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘implanty ortodontyczne’

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W zakresie narządu krążenia stwierdza się nadciśnienie tętnicze, zależne od choroby nerek. Gdy miesień sercowy osłabnie, nadciśnienie może ustąpić miejsca ciśnieniu prawidłowemu lub nawet niedociśnieniu. Tętno staje się częstsze, mniej wysokie i nawet niemiarowe. Prócz tego stwierdza się inne zmiany stojące w związku z chorobą nerek. Sama mocznica może wywoływać, zwykle w okresie już bardzo posuniętym, zapalenie osierdzia (pe1icarditis uraemica), naj częściej suche, rzadziej surowiczo-włóknikowe lub krwotoczne, Cechą znamienną tej sprawy w mocz- nicy jest jej przebieg prawie bez gorączki, bez bólów i bez innych dolegliwości sercowych, tak iż choroba objawia się tylko tarciem osierdziowym. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries