Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘kliniki ziemlewski’

Dusznosc pojawiajaca sie w ropowicy krtani jest typowa dusznoscia krtaniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Na czoło objawów podmiotowych wysuwa się duszność, które j nasilenie zależne jest od stopnia i szybkości narastania obrzęku, który towarzyszy ropowicy krtani. Jeśli obrzęk powstaje wolno, to duszność krtaniowa może być słabo zaznaczona, jeśli jednak narasta szybko, to powstać może znaczna duszność zagrażająca życiu. Zwłaszcza obrzęk w okolicy podgłośniowej dawać może niebezpieczeństwo uduszenia się. Duszność pojawiająca się w ropowicy krtani jest typową dusznością krtaniową i zwiększa się w położeniu leżącym chorego. Bóle w ropowicy krtani występują dość silnie w okresie nacieku tkanki podśluzowej i przejściu zapalenia na ochrzęstną . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kliniki ziemlewski’

Dusznosc pojawiajaca sie w ropowicy krtani jest typowa dusznoscia krtaniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Złamanie otwarte czasu pokojowego można zaszyć szwem skórnym w ciągu pierwszych 6 godzin pozostawiając w, ranie dren gumowy na 24 godziny. Rany pokryte szarym nalotem wycinamy również, lecz nie zeszywamy w żadnym wypadku. W razie wątpliwości, czy mamy prawo zamknąć ranę, lepiej pozostawić ją otwartą lub najwyżej nałożyć kilka szwów sytuacyjnych, Jeżeli istnieją warunki uprawniające do pierwotnego szwu rany, ale ubytek skóry jest tak duży, że zbliżenie brzegów rany odbywa się kosztem dużego napięcia, należy wykonać cięcia odbarczające lub pokryć ranę płatkami Reverdina, ponieważ ucisk mógłby zwiększyć uszkodzenie tkanek w głębi. Cięcia odbarczające poprowadzone w odległości 7 – 8 cm od brzegów rany powinny sięgać do powięzi. Pasy węższe lub pozbawione tkanki podskórnej mogą ulec martwicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kliniki ziemlewski’

Dusznosc pojawiajaca sie w ropowicy krtani jest typowa dusznoscia krtaniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Należy odstąpić od tej metody w złamaniach podłużnych i spiralnych, w których szpara złamania kończy się blisko stawu, ponieważ gwóźdź może rozsadzić kość. Po zespoleniu kości sączkujemy starannie ranę i zamykamy luźno kilkoma pojedynczymi szwami. Żeby zmniejszyć możliwość zakażenia rany, stosujemy dodatkowe unieruchomienie tylną szyną gipsową. Prócz tego podajemy z reguły w ciągu pierwszych 8 dni antybiotyki. Jeżeli nie ma warunków do wykonania zespolenia doszpikowego albo jeśli nie mamy w tym kierunku doświadczenia, to po zeszyciu skóry nastawiamy złamanie, jeżeli to nie jest złamanie poprzeczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kliniki ziemlewski’

Dusznosc pojawiajaca sie w ropowicy krtani jest typowa dusznoscia krtaniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kliniki ziemlewski’

Dusznosc pojawiajaca sie w ropowicy krtani jest typowa dusznoscia krtaniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Na krzywej tętna objawia się to większą wysokością fali, zależnej od skurczu prawidłowego. Ponieważ skurcz dodatkowy komorowy powstaje przeważnie równocześnie z najbliższym skurczem przedsionka, przeto przedsionek nie może opróżnić się do komory i krew z niego odpływa z powrotem do żył. Na krzywej żylnej zachowującej prawidłowy rytm zjawisko to, zwane zakorkowaniem przedsionka, objawia się bardzo wysokim wzniesieniem przedsionkowym, jeżeli skurcz dodatkowy jest pochodzenia przedsionkowego, to prawidłowy skurcz serca następuje najczęściej o tyle wcześniej, o ile wcześniej powstał skurcz dodatkowy. Zatem suma czasu trwania skurczu prawidłowego, poprzedzającego skurcz dodatkowy, i skurczu dodatkowego jest najczęściej krótsza od czasu trwania dwóch skurczów prawidłowych o ten mianowicie okres czasu, o który skurcz dodatkowy wystąpił wcześniej niż uniemożliwiony przezeń skurcz fizjologiczny. Brak przerwy wyrównawczej zależy od tego, że do datkowa podnieta przedsionkowa niszczy chwilowo pobudliwość węzła zatokowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kliniki ziemlewski’

Dusznosc pojawiajaca sie w ropowicy krtani jest typowa dusznoscia krtaniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Skurcz dodatkowy przedsionkowo komorowy, czyli węzłowy może być wywołany przez bodziec, który powstał w części środkowej, przedsionkowej lub komorowej węzła Aschoff-Tawary. Cechy elektrokardiogramu skurczu dodatkowego przedsionkowo komorowego są następujące: 1) bez względu na miejsce powstania bodźca kształt zespołów komorowych jest prawidłowy, podnieta bowiem do skurczu powstaje powyżej komór i rozprzestrzenia się na niego drogą prawidłową 2) odcinek PR jest skrócony, bodziec bowiem ma do przejścia v obu kierunkach (do komory i do przedsionka) drogę krótszą 3) zachowanie się załamka P jest różne, zależnie od miejsca, w którym powstał bodziec. Mianowicie: a) załamka P nie ma, jeżeli podnieta powstaje w środkowej części węzła Aschoff-Tawary, gdyż pobudza ona do skurczu przedsionki i komory jednocześnie wywołuje to zakorkowanie przedsionków, zwane także ich zatkaniem b) jeżeli podnieta powstaje w przedsionkowej części węzła Aschof f-Tawary (bodziec nadwęzłowy, stimulus supranodalis), to załamek P jest ujemny, tzn. skierowany ku dołowi, podnieta bowiem szerzy się na przedsionki idąc w kierunku odwrotnym niż zwykle załamek P znajduje się tuż przed zespołem komorowym QRS i może zlewać się z załamkiem T poprzedzającego skurczu. c) załamek P jest również ujemny, jeżeli bodziec powstaje w komorowej części węzła Aschoff-Tawary (bodziec podwęzłowy, stimulus infranodalis), gdyż i w tym przypadku podnieta rozprzestrzenia się na przedsionki idąc w kierunku odwrotnym; w tym przypadku jednak załamek P znajduje się tuż poza zespołem komorowym QRS, ponieważ skurcz komory następuje wcześniej niż skurcz przedsionka, gdyż droga do przedsionka jest dłuższa 4) brak przerwy wyrównawczej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kliniki ziemlewski’

Dusznosc pojawiajaca sie w ropowicy krtani jest typowa dusznoscia krtaniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Autorzy zaprojektowali badanie, zbierali i analizowali dane, pisali manuskrypt i ręczyli za integralność danych i przestrzeganie protokołu badania. Nikt, kto nie jest wymieniony jako autor, przyczynił się do powstania manuskryptu. Analiza immunohistochemiczna
Utrwalone w formalinie skrawki tkanek zatopione w parafinie zostały wybarwione mysim przeciwciałem monoklonalnym przeciwko ERCC1 (Ab-2, klon 8F1, MS-671-P, Neomarkers), jak opisano wcześniej (ryc. S1 w dodatkowym dodatku) .6 Wszystkie 8F1 partie, które były używane, wymieniono w tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kliniki ziemlewski’

Dusznosc pojawiajaca sie w ropowicy krtani jest typowa dusznoscia krtaniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Szereg badań klinicznych z udziałem pacjentów z NSCLC sugeruje, że ERCC1 (mierzony za pomocą ilościowego RT-PCR lub analizy immunohistochemicznej) był biomarkerem prognostycznym lub predykcyjnym (tabela S1 w dodatkowym dodatku). 5-16,18-23,25 W innych badaniach ekspresja ERCC1 nie była jednak skorelowana z całkowitym przeżyciem17, 24. W obecnych badaniach, wykorzystując analizę immunohistochemiczną, nie byliśmy w stanie potwierdzić ekspresji białka ERCC1 jako markera prognostycznego w nowej, niezależnej serii jednorodnie leczonych pacjentów z NSCLC. Rozważono trzy możliwe wyjaśnienia tego braku potwierdzenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kliniki ziemlewski’

Dusznosc pojawiajaca sie w ropowicy krtani jest typowa dusznoscia krtaniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Nie wykonano skórnych testów tuberkulinowych, ponieważ szacowano prewalencję prewalencji utajonej gruźlicy 89% wśród górników. Uczestnicy, którzy zgłosili objawy sugerujące hepatotoksyczność, zaprzestali stosowania izoniazydu i zostali skierowani do służby zdrowia w kopalni w celu dalszej oceny. Nauka pielęgniarki radziła sobie z innymi możliwymi działaniami niepożądanymi za pomocą klinicznych algorytmów i w razie potrzeby kierowała leczenie. Pełne szczegóły projektu badania znajdują się w protokole badania (dostępne na stronie). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kliniki ziemlewski’

Dusznosc pojawiajaca sie w ropowicy krtani jest typowa dusznoscia krtaniowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W niniejszym badaniu ustaliliśmy komórki z niedoborem ERCC1 (w modelu z pojedynczą linią komórkową [A549]), które wykazały wysoką wrażliwość na cisplatynę i niski wskaźnik naprawy adduktów cisplatyny-DNA. Jedynie ponowne przywrócenie aktywności naprawy wycinków nukleotydów w izoformie ERCC1-202 oraz zdolność do naprawy uszkodzenia DNA wywoływanego przez cisplatynę. Dane te dostarczają ważnych informacji na temat względnej funkcji izoform ERCC1 do usuwania adduktów cisplatyna-DNA i sposobu, w jaki mogą one wpływać na przeżycie pacjenta. Ponieważ żadne z przeciwciał ERCC1 zastosowanych przez różnych badaczy nie odróżnia funkcjonalnych od niefunkcjonalnych izoform, może być trudne zweryfikowanie korelacji między poziomem ekspresji ERCC1 i całkowitym przeżyciem na podstawie wykrywania immunohistochemicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries